Phần mềm bán hàng quản lý kho mã nguồn php

Quản lý bán hàng online mọi lúc bằng phần mềm chạy trên nền web: bao gồm nhập kho,xuất kho, bán hàng, quản lý doanh thu,… Cấu hình file define_constant.php Database / define(‘CMS_DB_HOST’, ‘localhost’); define(‘CMS_DB_USER’, ‘root’);// user database define(‘CMS_DB_PASSWORD’, ”);// mật khẩu dtatabase define(‘CMS_DB_NAME’, ‘pos_new_7’);// tên database define(‘CMS_DB_PREFIX’, ‘cms_’); / ORTHER / define(‘CMS_BASE_URL’, ”); define(‘CMS_DEFAULT_LANGUAGE’, ‘vietnamese’); […]

Continue Reading