Sửa lổi cài htkk mới nhất 2021

Thủ Thuật

Các bản htkk mới nhất cài trên win 7 64bit hoặc win 10 64bit win 11 64bit thường xuất hiện lổi không mong muốn do quyền thư mục chưa cấp đủ để thực thi các file của phần mềm htkk.

Sau khi cài đặt các bạn mở phần mềm htkk thì thấy trống trơn không cho nhập dữ liệu và thông tin tiêu đề công ty, mã đơn vị.

Cách khắc phục như sau:

Gỡ phần mềm và cài mặc định vào ổ C không thay đổi đường dẫn sang ổ D hay E hay F của máy tính.

Sau đó chép data file của dữ liệu vào thư mục mới cài để có dữ liệu cũ từ trước tới hiện tại đang làm.

link dow htkk mới nhất: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *