Phần mềm bán hàng quản lý kho mã nguồn php

Code Web Phần mềm

Quản lý bán hàng online mọi lúc bằng phần mềm chạy trên nền web: bao gồm nhập kho,xuất kho, bán hàng, quản lý doanh thu,…

Cấu hình file define_constant.php

Database /

define(‘CMS_DB_HOST’, ‘localhost’);
define(‘CMS_DB_USER’, ‘root’);// user database
define(‘CMS_DB_PASSWORD’, ”);// mật khẩu dtatabase
define(‘CMS_DB_NAME’, ‘pos_new_7’);// tên database
define(‘CMS_DB_PREFIX’, ‘cms_’);

/ ORTHER /
define(‘CMS_BASE_URL’, ”);
define(‘CMS_DEFAULT_LANGUAGE’, ‘vietnamese’);
define(‘CMS_PREFIX’, md5(‘CMS_’));
define(‘COOKIE_EXPIRY’, 60480);

Sau đây là hình ảnh mã nguồn

Link down soure code:

https://drive.google.com/file/d/1zkzjRiIONFiBYgZeujU_ZKtTE_NYJb-E/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *